Iščemo računovodjo

POVPRAŠEVANJE za vodenje računovodstva za Slovensko
združenje za preprečevanje samomora
Smo društvo v javnem interesu na področju varovanja zdravja, prejemnik javnih sredstev iz
razpisov za program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni
stiski. Nismo davčni zavezanec.
Letni obseg našega poslovanja je naslednji:
- do 150 izdanih računov
- do 450 prejetih računov
- do 60 zunanjih svetovalcev na podjemnih pogodbah, do 20 pogodb s samostojnimi
podjetniki
- do 8 oseb zaposlenih (za polni ali delni del. čas)
- do 110 stroškovnih mest (vsak financer svoje)
 
Poslujemo v programu e-računi.com, kamor dnevno vnašamo prejeto pošto, skene prejetih
računov, izdajamo račune.

Potrebujemo:
a)   Knjigovodsko računovodska dela – knjiženje in vodenje glavne knjige.
b)   Vodenje registra OS, obračun amortizacije.
c)    Vodenje saldakontnih kartic, uskladitev.
d)   Priprava in obračun plač za do 8 zaposlenih, vključno z vsemi poročili iz plač.
e)   Priprava in obračun plač za do 45 podjemnih, vključno z vsemi poročili iz plač.
f)    Samostojno vodenje in razporejanje stroškov po ločenih stroškovnih mestih (do 6
mesečno in do 100 1 x letno) v skladu s pogodbami s financerji, vodenje in nadzor nad
črpanjem znotraj stroškovnih mest.
g)   Finančno svetovanje.
h)   Ureditev in pridobitev potrebnih pooblastil za poročanje na FURS, AJPES, ZPIZ.
i)    Priprava plačilnih nalogov za vnos v e-banko.
j)    12 krat letno priprava finančnih poročil za Ministrstvo za zdravje, 2x letno za MOL, 2x
letno za MOK in 60 drugih občin, 1x letno za FIHO fundacijo in do 40 drugih občin.

k)   Priprava izpiskov po stroškovnem mestu, iz katerih je jasno razvidno koliko razpoložljivih
sredstev smo že porabili in koliko jih je še na voljo. Izpiske pripravi računovodstvo po potrebi
in predhodni najavi naročnika.
l)    Podpora – telefonska in preko e-pošte, odzivni čas 2 uri.
m)  Prijava, odjava zaposlenih (M obrazci, itd..).
n)   Priprava zaključnega poročila – bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, stanje in
gibanje neopredmetenih in opredmetenih OS, obračun davka od dohodkov pravnih oseb.
o)   Oddaja letnih poročil na AJPES, FURS.
p)   Spremljanje in usklajevanje davčnih kartic.
 
Vse ponudbe sprejemamo na mojca.vatovec@posvet.org do 25.05.2022.

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: